Preporuka br. 34 za Zadarsku županiju

Vrijeme je sunčano i vruće te bez oborina. Obilaskom terena vidljivo je da je stanje u vinogradima uglavnom jako dobro. Grozd je pred zatvaranjem, te je ipak preporuka obaviti još jednu ozbiljniju zaštitu protiv plamenjače i pepelnice, te sive plijesni i grozdovih moljaca, osobito na stolnim sortama. Još uvijek je uputno koristiti kombinirana sredstva sa kontaktnim i sistemičnim djelovanjem i aktivnim tvarima iz različitih skupina djelovanja.

U ovoj fazi botriticid (preparat protiv sive plijesni) može se dodati u redovnu zaštitu i isto obaviti jednim prohodom, a može se obaviti i posebno prskanjem samo zone grozda.

Za suzbijanje plamenjače na raspolaganju su slijedeća sredstva:

 • metalaksil - M + mankozeb (RIDOMIL GOLD MZ PEPITE) 0,25 %
 • folpet + al. Fosetil (MIKAL FLESH MG) 0,4 %
 • mandipropamid + zoksamid (AMPEXIO), 0,5 kg/ha
 • ciazofamid (MILDICUT 25 SC) 1 - 2 l/ha
 • famoksadon + cimoksanil (EQUATION PRO WG) 0,4 kg/ha
 • mandipropamid + folpet (PERGADO F WG) 0,25 %
 • mandipropamid + mankozeb (PERGADO MZ) 0,25%
 • fluopikolid + al. fosetil (PROFILER WG) 3 kg/ha
 • metalaksil – M + folpet (FOLPAN GOLD) 0,2 %
 • zoksamid + mankozeb (ELECTIS WG) 1,5 - 1,8 kg/ha
 • dimetomorf + folpet (FORUM STAR, SPHINX EXTRA 685 WDG) 0,2%
 • dimetomorf + mankozeb (ACROBAT MZ WG) 0,25 %
 • dimetomorf + ametoktradin (ORVEGO SC) 0,8 l/ha
 • iprovalikarb + folpet + al.fosetil (MIKAL PREMIUM F WG) 3 kg/ha
 • amisulbrom (LEIMAY SC) 0,375 l/ha

Za suzbijanje pepelnice, osim sumpora, na raspolaganju su:

 • azoksistrobin (QUADRIS SC) 1,0 L/ha (djeluje i protiv plamenjače)
 • difenokonazol + ciflufenamid (DYNALI DC) 0,5 – 0,65 l/ha
 • fenbukonazol (INDAR 5 EW) 0,06 %
 • difenokonazol (DIFCOR EC) 0,012 %
 • krezoksim metil (STROBY WG) 0,02 %
 • meptil-dinokap (KARATHANE GOLD 350 EC) 0,05 - 0,06%
 • metrafenon (VIVANDO SC) 0,02 %
 • penkonazol (TOPAS 100 EC) 0,025 %
 • piriofenon (KUSABI SC) 0,3 l/ha
 • prokinazid (TALENDO EC) 0,25 l/ha
 • prokinazid + tetrakonazol (TALENDO EXTRA EC) 0,25 l/ha
 • spiroksamin + tebukonazol + triadimenol (FALCON EC 460) 0,04 %
 • tebukonazol (FOLICUR EW 250, MYSTIC ES, TEBUSHA 25% EW, TEBKIN 250 EW, TEBU SUPER 250 EW, TEBUCOL EW) 0,03% – 0,04 %
 • Sumpor (CHROMOSUL, THIOVIT JET, KOSSAN, KUMULUS itd), 2 – 3 kg/ha

Koncentracije su izražene na 1000 l vode. Ako stoji npr. 0,25 % tada se misli 2,5 kg/ha.

Ukoliko se ide manjim količinama vode / ha tada koncentraciju treba povećati za onoliko koliko se smanji količina vode u odnosu na 1000 l / ha.

Obvezno dobro pročitati uputu i pridržavati se uputa proizvođača jer može doći do promjene registracije i doze / koncentracije.

Što se tiče zaštite zone grozda od sive plijesni (Botrytis cinerea), na raspolaganju su:

- boskalid 1 l/ha - CANTUS WG,

- fluopiram 0,5 l/ha – LUNA PRIVILEGE SC,

- pirimetanil 2,5 l/ha - PYRUS 400 SC, SCALA SC,

- fludioksonil 1 kg/ha - GEOXE WG,

- fludioksonil + ciprodinil 0,8 kg/ha - SWITCH 62,5 WG,

- fenheksamid 1,5 l/ha – TELDOR SC 500.

Na opažačkim mjestima bilježi se let grozdovog moljca (Lobesia botrana), te je uputno planirati zaštitu na stolnim sortama i protiv ovog štetnika. Preporuka je koristiti selektivne preparate koji nemaju utjecaja na prirodne neprijatelje i korisnu faunu ili je utjecaj minimalan:

- Abamektin – VERTIMEC, KRAFT, 0,55 l/ha

- Bacillus thuringiensis – BATURAD WP, 0,2 kg/ha

- Emamektin benzoat – AFFIRM, 0,15 %

- Indoksakarb – AVAUNT 0,25 l/ha

- Klorantraniliprol – CORAGEN 0,18 l/ha

- Metoksifenozid – RUNNER, 0,4 l/ha

- Spinosad – LASER, 0,2 l/ha

- Spinetoram – RADIANT, 0,3 l/ha

- Tebufenozid – MIMIC, 0,6 l/ha