Obavijest br. 18/2022

Gljivične bolesti:

Kako ove godine vegetacije ponešto kasni, trešnja i višnja maraska u prosjeku još nisu razvile lisnu u većoj mjeri. Ipak, neke ranije sorte trešnje su već u fazi da je potrebno obaviti zaštitu protiv kozičavost lista (Blumeriella jaapii) i šupljikavost lista (Stigmina carpophylla). Upućujemo da se na ranim sortama krene sa zaštitom, a na kasnijima i na višnji marasci po potrebi kroz nekih 5 – 10 dana. Na raspolaganju su slijedeći fungicidi:

  • Captan (50 % a.t., CAPTAN WP 50, KASTOR), 3 kg/ha
  • Captan (80 % a.t., MERPAN 80 WDG), 2 kg/ha
  • Dodine WP 655, (CHROMODIN S 65), 1 kg/ha
  • Dodine SC 544, (SYLLIT 544 SC), 1,25 l/ha
  • Ditianon (DELAN 700 WDG), 0,7 kg/ha, DOZVOLA SAMO NA TREŠNJI!

Za voćnjake gdje je zabilježena bolest sušenje i uvijanje lista (Apyognomonia erythrostoma) u prethodnim godinama, napominjemo da od navedenih fungicida djelotvornost na ovu bolest ima samo fungicid na osnovu djelatne tvari dodine (Chromodin, Syllit) i ditoanon (Delan).

Lisne uši:

Lisne uši se još nisu pojavile, ali je za očekivati njihovu pojavu vrlo skoro. Ukoliko se primijete prve kolonije, uputno je dodati i jedan od insekticida protiv lisnih ušiju:

  • Sulfoksaflor (CLOSER) 0,3 l/ha
  • Spirotetramat (MOVENTO) 1,5 l/ha, DOZVOLA SAMO NA TREŠNJI!
  • acetamiprid (MOSPILAN 20 WP) 0,25 kg/ha
  • deltametrin (DECIS 100) 0,15 l/ha

Na ranim sortama trešnje voditi računa o karencama!

Sredstvo DECIS je kontaktno te ga koristiti samo ako uši NISU u kovrčama!

Sredstvo na bazi acetamiprida djeluje i na maraskinog svrdlaša (Furcipus (Anthonomus) rectirostris) te na kasnije na trešnjinu muhu (Rhagoletis cerasi) za koju je još rano.