Obavijest br. 39/2022

U periodu visokih temperatura i izuzetno suhog vremena koje je vladalo nije bilo uputno provoditi nikakvu zaštitu maslinika bakrenim ni drugim pripravcima. Gdje je stanje manje-više pod kontrolom i gdje su provođene mjere zaštite, smatramo da opasnosti od paunovog oka nema te su i rokovi berbe preblizu da bi se interveniralo te tretmane treba ostaviti za iza berbe. Što se tiče maslinove muhe, ona je zasad prisutna i čini određenu štetu samo u priobalnom dijelu i na otocima gdje se bilježe i prve štete. U zaleđu štete su prisutne sporadično na sortama krupnog ploda (Oblica, Ascolana tenera).

Smatramo da muha ove godine ne bi trebala prouzročiti veću štetu te bi sasvim dovoljne trebale biti lovke KARATE TRAP ili EVO TRAP. Za one koji ih nisu postavili, dovoljni bi trebali biti pripravci na bazi KAOLINSKE GLINE u dozi 3 – 5 kg/100 l vode, koje naravno nakon oborina većih od cca 15 – 20 mm treba ponoviti. U priobalnom i otočnom dijelu Županije upućujemo na početak tretmana.  Navedena sredstva dozvoljena su u ekološkoj proizvodnji.

Upućujemo dodati i sredstvo SERENADE ASO u dozi 4 – 8 kg/ha koje je dozvoljeno u ekološkoj proizvodnji a ima djelovanje protiv paunovog oka i bolesti truleži ploda, te nema karence.

Na pojedinim lokalitetima gdje su prisutne veće štete, može se intervenirati kemijskim sredstvima. Na raspolaganju je vrlo malo sredstava te imamo:

Kemijske mjere – Integrirana proizvodnja:

  • Deltametrin (DECIS 2,5) 0,4 – 0,7 l/ha (0,04 – 0,07 %), K = 7 d; DECIS 100 EC 0,125 – 0,175 l/ha, K = 7 d
  • Flupiradifuron (SIVANTO PRIME) 0,75 l/ha, K = 14 d

Paziti na karencu kod stolnih sorti koje će se brati zelene za jelo!

Kemijske mjere – ekološka proizvodnja:

  • Spinosad + atraktant (SUCCES BAIT) 1,5 l/ha (0,15 %), K = 14 d, prskanje samo jedne trake svaki drugi red, ili samo po jedne grane na stablu