Obavijest br. 37/2024

Na terenu sporadično primjećujemo ulove maslinove muhe na pojedinim područjima. Ulovi su nešto veći u priobalnom području , dok na otocima i u zaleđu zasada nisu preveliku. Ipak, i ovo može značajno varirati ovisno o mikrolokaciji. Napada na plodove još ne bilježimo te bi zasad preporučili samo postavljanje lovki za masovni ulov (Karate Trap i sl.) tamo gdje još nisu postavljene. Ukoliko uslijede visoke temperature i suho vrijeme, opasnost od napada biti će niska jer iznad 27 °C  razvoj muhe se usporava dok je iznad 32 °C mortalitet već dosta visok. Ukoliko je na neko mikro lokalitetu veća pojava pa i napad na plodove, mogu se koristiti slijedeća sredstva:  

Dozvoljeno u ekološkoj proizvodnji:

  • Postavljanje lovki za metodu masovnog ulova (KARATE TRAP B, ECO TRAP) u brojevima od 35 – 50 kom/ha, ovisno o veličini nasada. Za manje nasade od 50 – 100 stabala uputno je postaviti 25 – 50 kom, ovisno o okruženju i konfiguraciji terena
  • Zaštita KAOLINSKOM GLINOM u dozi cca 3 - 5 kg/100 l vode, što treba ponoviti nakon eventualnih oborina ili cca 15 -20 dana. Kaolinska glina ima učinak mehaničke barijere i sprječavanja emisije atraktanta iz ploda, te smanjenje evaporacije. U to se može dodati pripravak na bazi sumpora (CHROMOSUL, KALINOSUL, THIOVIT JET…) u dozi 0,2 kg/100 l vode što će djelovati repelentno na mnoge štetnike. Prskati svakako rano ujutro ili predvečer a nikako u dijelu dana kada vlada visoka insolacija i visoke temperature.
  • Pripravci na bazi aktivne tvari azadirahtin (NEEM: SYMBIOLIFT) – nema registraciju protiv maslinove muhe međutim može pomoći u strategiji suzbijanja

Dozvoljeno u integriranoj proizvodnji:

  • SIVANTO PRIME (flupiradifuron) 0,75 l/ha, dozvoljen 1 tretman godišnje!
  • DECIS 100 EC (deltametrin) 0,175 l/ha
  • DECIS 2,5 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, DEMETRINA, DELTAGRI (deltametrin) 0,5 – 0,7 l/ha

Prema vlastitom iskustvu, izvrsne rezultate daje kombinacija sredstva DELEGATE (spinetoram) 0,1 kg/ha + DECIS 100 0,175 kg/ha, iako sredstvo DELEGATE nema dozvolu protiv muhe već samo protiv maslinovog moljca.

Napominjemo da je preporuka KOMBINACIJA MJERA, npr. postavljanje lovki + tretman bilo kaolinom bilo insekticidom najbolje mjera. S obzirom na godinu i mogući pritisak muhe, treba biti spreman na više tretmana.