Obavijest br. 37/21

Vezano za ulov maslinove muhe, izuzetno visoke temperature definitivno ne idu na ruku pojavi muhe. Dobar dio plodova, gdje ih uopće u većoj mjeri ima, je smežuran i u takvim prilikama ne može doći do efektivnog uboda i odlaganja jaja, odnosno temperature iznad 30 °C djeluju nepovoljne na ličinke osobito prvog stadija te je i njihov mortalitet visok. Pojavu muhe zasada bilježimo u centralnom i južnom dijelu Županije uključujući i zaleđe, dok u sjeverozapadnom dijelu Županije zasada ulove ne bilježimo ili su u malom broju.

Suzbijati zasada još nije potrebno, ali se treba pripremiti i na moguće promjene sa prvim mogućim oborinama i povoljnijim temperaturama.

Na raspolaganju je vrlo malo sredstava te imamo:

Kemijske mjere – integrirana proizvodnja:

  • Fosmet (IMIDAN) 1,5 kg/ha (0,15 %), K = 21 d
  • Deltametrin (DECIS 2,5) 0,4 – 0,7 l/ha (0,04 – 0,07 %), K = 7 d; DECIS 100 EC 0,125 – 0,175 l/ha, K = 7 d

Paziti na karencu kod stolnih sorti koje će se brati zelene za jelo!

Kemijske mjere – ekološka proizvodnja:

  • Spinosad + atraktant (SUCCES BAIT) 1,5 l/ha (0,15 %), K = 14 d, prskanje samo jedne trake svaki drugi red, ili samo po jedne grane na stablu

Biotehničke mjere – integrirana i ekološka proizvodnja

  • Lovke MAGNET OLI,  ECO TRAP, cca 1 lovka na svakih 1 – 2 stabla
  • KAOLINSKA GLINA cca 3 – 5 kg/100 l vode, ponoviti nakon 15 – 20 dana, odnosno nakon eventualne kiše i ispiranja.