Obavijest br. 24/21

Unatoč proteklom hladnom periodu, krumpir, a i rajčica su sada u fazi intenzivnog porasta. Vremenske prilike bez oborina i ne pogoduju razvoju najvažnijih bolesti kao što su plamenjača (Phytophthora infestans) i koncentrična pjegavost (Alternaria solani).

Ipak, na krumpirištima koja se navodnjavaju, osobito kišenjem rasprskivačima, uputno je voditi računa o zaštiti fungicidima protiv ove dvije bolesti.

Osim toga, na terenu smo u pojedinim nasadima krumpira primijetili pojavu upravo koncentrične pjegavosti, pa je uputno provesti zaštitu jednim od manje ili više sistemičnih dvo ili jedno komponentnih sredstava za zaštitu. Za zaštitu protiv koncentrične pjegavosti na raspolaganu su:

- Dimetomorf + mankozeb (ACROBAT MZ), 2 kg/ha – primjena još ovu sezonu!

- Azoksistrobin (ORTIVA), 0,5 l/ha

- Azoksistrobin + difenkonazol (ORTIVA TOP), 1 l/ha – dozvola samo na rajčici na otvorenom

- Cimoksanil + mankozeb (PROFILUX), 2,5 kg/ha - primjena još ovu sezonu!

- Difenkonazol (ARGO, NARITA), 0,5 l/ha

- Boskalid + piraklostrobin (SIGNUM), 0,25 kg/ha

- Fluksapiroksad + difenkonazol (SERCADIS PLUS), 0,75 l/ha

Za zaštitu od plamenjače na raspolaganju su:

- Dimetomorf + mankozeb (ACROBAT MZ), 2 kg/ha -  primjena još ovu sezonu!

- metalaksil M  + mankozeb (RIDOMIL GOLD MZ), 2,5 kg/ha

- metalaksil M + bakar (RIDOMIL GOLD R), 5 kg/ha

- famoksadon + cimoksanil (EQUATION PRO), 0,4 kg/ha

- mandipropamid + mankozeb (PERGADO MZ), 2,5 kg/ha - primjena još ovu sezonu!

- zoksamid + mankozeb (ELECTIS WG), 1,8 kg/ha - primjena još ovu sezonu!

- zoksamid + cimoksanil (REBOOT), 0,45 kg/ha

- dimetomorf + amektokradin (ORVEGO), 0,8 l/ha

- Al fosetil + mankozeb (ALFIL DUPLO, FLAYAL DOUBLE), 4 kg/ha - primjena još ovu sezonu!

- propamokarb + fluopikolid (INFINITO), 1,5 l/ha

- amisulbrom (LEIMAY), 0,5 l/ha.

- Ciazofamid (RANMAN / RANMAN TOP), 0,2 / 0,5 l/ha

- Fluazinam (SHIRLAN, SHAKAL), 0,4 l/ha

U ekološkoj proizvodnji moguće je koristiti i sredstva na osnovi bakra.

Prskati uvijek preventivno, dakle prije infekcije i pojave simptoma i pred kišu ili neposredno iza ukoliko tretman prije kiše nije bio moguć, odnosno prije obroka navodnjavanja kišenjem!

Prednost dati preparatima sa dvije djelatne tvari iz različitih skupina, i sredstva koristiti naizmjenice a ne ponavljati isto sredstvo više puta kako ne bi došlo do razvoja rezistencije!