Obavijest br. 37/2022

Zahvaljujući vrlo toplom i suhom vremenu sa iznimno visokim temperaturama, maslionva muha se lovi u vrlo malim brojevima što je slučaj većeg dijela priobalnog i unutrašnjeg dijela Županije (Ravni kotari). Međutim, bilježe se ulovi i prve štete na srednjem nizu Zadarskih otoka. Preporučamo praćenje jer se mikrolokacije i uvjeti uzgoja uvelike razlikuju, pa je, osim postavljanja žutih ploča sa feromonom, dobro i pregledati plodove na potencijalne ubode i tada eventualno provesti mjere zaštite koje smo naveli u prethodnim obavijestima, i to na sortama krupnijeg ploda. Zasad na većem dijelu Županije nema potrebe za prskanjem niti veće pojave maslinove muhe.